Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00556

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Budimír, zastúpená starostom, Budimír 19, 044 43

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks agátov bielych, rastúcich na parcele č. 169, v k. ú. Budimír. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu zachovania štruktúry parku podľa odporúčaní Krajského pamiatkového úradu.

Žiadosť doručená dňa: 01.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.