Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00730

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nový Salaš, zastúpená starostkou, Nový Salaš 75, 044 17 Slanec

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových kríkov a drevín rastúcich na parcelách KN-C č. 336, 316 a KN-E č. 2596/1 v k. ú. Nový Salaš. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu zasahovania a šírenia krovín aj do záhrad obyvateľov a z dôvodu vytvárania podmienok pre tvorbu čiernych skládok.

Žiadosť doručená dňa: 21.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.