Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00452

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ján Kašuba, Dénešova 73, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny rastúcich na parcele č. 352/28 v k. ú. Vyšná Kamenica. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ich zlého zdravotného stavu a možnosti poškodenia majetku a zdravia ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 05.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.