Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00265

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 29 ks orechov, 4 ks višní, , 1 ks slivky a 6 ks agátov rastúcich na parcele KN-C č. 1374/5, 1339/1, 1339/9 v k.ú. Čečejovce. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu umožnenia prístupu strojov a mechanizmov k vyčisteniu Čečejovského potoka od nánosov, strojového kosenia v budúcnosti a zlým zdravotným stavom niektorých drevín.

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.