Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00247

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Olšovany, zast. starostom

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

Jedná sa o výrub 3 ks drevín druh smrek, 3 ks drevín druh borovica a 2 ks drevín druh tuja rastúcich na parcele KN „C1720/7 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Olšovany.
Výrub drevín je požadovaný z dôvodu výstavby nájomných bytov.

Žiadosť doručená dňa: 28.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.