Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00138

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Združenie CEVING, P.BOX A-15,Krivá 18, 040 45 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 20 ks topoľov a krovín rastúcich na parcelách KN-C č. 157/41, 157/88 a 2216 v k. ú. Dvorníky. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu výstavby komunikácií a parkovacích miest v rámci stavby „Logistika infraštruktúry Cementáreň Turňa nad Bodvou“.

Žiadosť doručená dňa: 10.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.