Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/02670

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks borovice, 2 ks smrekov a 4 ks briez rastúcich na parcele č. 745/4 v k.ú. Čečejovce. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu poškodzovania budov.

Žiadosť doručená dňa: 19.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.