Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2012/02450 Blažice

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Blažice, zastúpená starostom, Blažice 53, 044 16

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks ihličnatých stromov, rastúceho na parcele č. 304, v k. ú. Blažice. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu poškodzovania základov kostola a jeho fasády, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Koruny stromov zasahujú až do miestnej komunikácie a ohrozujú bezpečnosť občanov.

Žiadosť doručená dňa: 16.11.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.