Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/008376-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: obec Pribeník, S.Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 300 m2 krovitého porastu a celkom 22 ks drevín druh breza, rastúcich na parcelách CKN č. 4848/1, 4846/1 k.ú. Pribeník. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že obec získala nenávratné finančné prostriedky v rámci projektu „ Pribeník – oprava odvodňovacích rigolov a zberného močiara dažďových vôd“, v rámci ktorého je predmetný výrub potrebný.

žiadosť doručená: 19.07.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.