Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/007616-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o rozlohe 1 085 m2 na parcelách registra „C“ č. 425, 417 v k.ú. Brehov. Jedná sa o krovitý porast, ktorý sa nachádza na trase už existujúceho vodovodného potrubia. Z dôvodu poruchovosti potrubia je potrebná rekonštrukcia existujúceho vodovodného potrubia. Krovitý porast znemožňuje prístup k potrubiu a svojím koreňovým systémom narušuje celistvosť potrubia. Ide o plánované realizovanie výstavby líniovej stavby- intenzifikácia existujúceho vodovodného potrubia.
žiadosť doručená: 29.06.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.