Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/006219-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat
žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Kašvár, Hlavná 34/20, 076 34 Ladmovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na parcelách registra „E“ č. 1298 a 1299/1 v k.ú. Ladmovce.

žiadosť doručená: 16.05.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.