Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/003881-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Robert Gazdag – SHR, Hlavná 366/22, 075 52 Malý Horeš
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 20 ks drevín na parcelách registra „C“ č. 1083/5 a 1084/7 v k.ú. Vojka. Na uvedených parcelách sa uskutoční výstavba hydinových hál v priebehu r. 2018.
žiadosť doručená: 05.03.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.