Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/003095-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra Správy majetku Bratislava, Stredisko prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská č. 1, 071 01 Michalovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2030 ks drevín druh agát, dub, buk, vŕba, osika, hrab, borovica, jabloň, čerešňa, hruška na parcelách registra „C“ č. 705, 719, 774/1 v k.ú. Malé Ozorovce a na parcelách registra „C“ č. 1033/1, 1037, 1060/1 v k.ú. Veľké Ozorovce. Jedná sa o údržbu výcvikových zariadení. Dreviny sa nachádzajú pod elektrickým vedením a dochádza k haváriám na el. vedení, ďalšie ohrozujú majetok a zdravie osôb v strážnej službe, iné sú zase vyschnuté a pri silnom vetre padajú konáre.
žiadosť doručená: 16.02.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.