Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/002718-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ing. James Arthur, Bilikova 1867/16, 841 01 Bratislava

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 25 000 m2 krovitých porastov., rastúcich na CKN parc. č.1277/7,8,9,10,11,12,13,14,15 a na EKN parc. č. 1254, 1255/1, 1255/500 v k.ú. Veľaty. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza: na parcelách 1277/7 až 1277/15 plánujem obnoviť ovocné sady a tieto parcely je potrebné vyčistiť od kríkov. Na parcelách 1254, 1255/1, 1255/500 plánujem pripraviť pôdu ďalšie obhospodarovanie.

žiadosť doručená: 09.02.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na .