Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2018/001958-5

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Alžbeta Geriová, Hlavná 65/22, 076 37 Svinice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 100 ks náletových drevín druh agát biely na parcele registra „E“ č. 763/96 v k.ú. Svinice. Dôvodom výrubu je vyčistenie pozemku od náletov a uvedenie do pôvodného stavu.

žiadosť doručená: 23.01.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.