Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/2352

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcele EKN č. 568/2 k.ú. Somotor. Dôvodom žiadosti je, že vyschnuté topole sa nachádzajú v blízkosti miestneho amfiteátra, čím hrozí nebezpečenstvo úrazu osôb.
žiadosť doručená: 31.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru