Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/013584-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Patrik Puci, Škultétyho 1895/22, 075 01 Trebišov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na parc. EKN č. 3623/4, 3623/5, 3622/2, 3622/17, 3622/18, 3622/19, 3622/20, 3622/16, 3622/15, 3622/14, 3622/13, 3623/13, 3623/14, 3623/15, 3619/14 v k.ú. Zemplínske Hradište. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza vyčistenie pozemkov od náletových drevín.

žiadosť doručená: 15.12.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.