Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/013486-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Malé Trakany, ul. Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks drevín druh agát a vŕba na parcelách registra „C“ č. 1934, 1944 v k.ú. Malé Trakany. Predmetné dreviny sa nachádzajú popri príjazdovej ceste k rekreačnému stredisku TISA, sú vyschnuté a ohrozujú účastníkov dopravy na miestnej komunikácii.

žiadosť doručená: 12.12.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.