Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/013339-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Monika Závodská, Hlavná 173/55, 076 12 Brezina
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 20 ks náletových drevín a krovitého porastu o rozlohe 2000 m2 na parcele registra „E“ č. 1723/1 v k.ú. Brezina.

žiadosť doručená: 06.12.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.