Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/013282-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Peter Proščák, Mlynská 430/60, 076 41 Biel
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 60 ks drevín druh topoľ a krovitého porastu o rozlohe 200 m2 na parcelách registra „E“ č. 1485, č.1492, č. 265, č. 266, č. 267, č. 268, č. 269, č. 270, č. 271, č. 272 v k.ú. Biel.

žiadosť doručená: 04.12.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.