Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/013105-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: mesto Kráľovský Chlmec, L.Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 m2 krovitého porastu a celkom 27 ks drevín , z toho 6 ks druh tuja riasnatá., 3 ks druh tis obyčajný., 7 ks druh borovica čierna., 7 ks druh lipa malolistá., 3 ks druh jarabina vtáčia, a 1 ks druh orgován, rastúcich na parcele CKN č. 11121/5 v k.ú. Kráľovský Chlmec Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že na parc. CKN č. 11121/5 je plánovaná výstavba parkoviska na novom cintoríne.

žiadosť doručená: 30.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.