Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/012795-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Dvorianky, Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks drevín druh topoľ a smrek rastúce na parcele registra „C“ č. 1281 v k.ú. Dvorianky. Dreviny zasahujú do prístupovej cesty, ktorá vedie na cintorín.

žiadosť doručená: 22.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.