Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/012590-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ján Timko, Staničná 274/89, 076 15 Veľaty

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitého porastu o rozlohe cca 3500 m2, a náletových drevín, rastúcich na KN-E parc. č. 1190/9 v k.ú. Veľaty.
Dôvodom výrubu je vyčistenie pozemku za účelom obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy.

žiadosť doručená: 15.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.