Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/011849-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitých porastov o rozlohe cca 200 m2., rastúcich na KN-E parc. č. 344/1 v k.ú. Kapoňa. Dôvodom výrubu je vyčistenie pozemkov za účelom zabezpečenia bezpečnosti ťažby zemného plynu v okolí plynovodu.

žiadosť doručená: 24.10.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.