Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/011705-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: ENERBO s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub cca 25 ksdrevín v druhovom zložení jaseň štíhly, javor poľný, vŕba sp., topoľ biely, lieska obyčajná, a krovitého porastu o rozlohe cca 200 m2, rastúcich na KN-C parc. č. 1201/2, 1197/10 v k.ú. Malá Tŕňa.
Dôvodom výrubu je prinavrátenie pozemkov vedených ako druh pozemku vinice do pôvodného stavu, za účelom novej výsadby viniča.

žiadosť doručená: 19.10.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.