Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/011148-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ó-BODROG, pozemkové spoločenstvo Zemplín, 076 34 Zemplín č. 49
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub celkom 1400 ks drevín , z toho 400 ks druh topoľ sp., a 1000 ks druh vŕba sp., a 1000 m2 krovitých porastov rastúcich na parcelách EKN č.371, 416, 375, 408/102, 409, 410/101, 410/102, 402/102, 411/1 v k. ú Zemplín. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza vyčistenie pozemkov za účelom ich obhospodarovania ako aj ich zlý zdravotný stav.

žiadosť doručená: 04.10.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.