Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/007547-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 27 ks drevín z toho 9 ks druh jaseň sp., rastúcich na CKN parc. č. 3822/38, 3822/37, 3822/41, 3822/43; 3 ks druh agát biely rastúcich na CKN parc.č.3822/38, 3822/41, 3822/43; 5 ks druh pagaštan konský rastúcich na CKN parc.č 3822/38, 3822/43; 5 ks druh javorovec jaseňolistý rastúcich na CKN parc.č. 3822/43; 2 ks druh dub letný rastúcich na CKN parc.č. 3822/36, 3822/41; 1 ks druh jarabina brekyňová rastúca na CKN parc.č. 3822/38; 1 ks druh čerešňa vtáčia rastúcich na CKN parc.č. 3822/36; 1 ks druh jelša lepkavá rastúcich na CKN parc.č. 3822/43 v k.ú. Trebišov.
Dôvodom výrubu je v zmysle Návrhu starostlivosti o dreviny v lokalite Mestského parku- národná kultúrna pamiatka zapísaná ÚZPF SR pod číslom 1/9 zlý zdravotný stav drevín, ktoré sú viac ako 2/3 suché, niektoré naklonené, s hnilobnými dutinami, narušenou statikou, nízkou biomechanickou vitalitou, majú tlakové vetvenie alebo sú ináč nezvratne poškodené tak, že môžu ohroziť prevádzkovú bezpečnosť.

žiadosť doručená: 13.06.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.