Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/007538-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel

predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 10 ks drevín druh agát biely., rastúcich na CKN parc. č. 1112, 1114 v k.ú. Biel.
Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín nachádzajúcich sa v okolí parkoviska pri cintoríne, čo predstavuje zvýšené riziko nebezpečenstva úrazu občanov a škôd na majetku.

žiadosť doručená: 15.06.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.