Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/004475

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mahut Group s.r.o., F. Rákocziho 337/21, 076 32 Borša
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 300 ks náletových drevín a 20 000 m2 krovitého porastu , rastúcich na parcele EKN č. 660 v k.ú. Brezina. Dôvodom žiadosti je zarastená poľná cesta, ktorá je prekážkou pri výkone hosp. činnosti.
žiadosť doručená: 03.04.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk