Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-TV-OSZP-2017/003824

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: František Szaxon, Hlavná 6/12, 076 53 Zatín
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 5 ks drevín druh dub sp., buk sp. a 400 m2 krovitého porastu rastúcich na parcele CKN č. 11 208 v k.ú. Zatín. Dôvodom žiadosti je, že zarastená poľná cesta je prekážkou pri výkone hosp. činnosti

žiadosť doručená: 08.03.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru