Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/003075-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: DUBINA s.r.o., Družstevná 188, 076 17 Čeľovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 50 ks drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcele EKN č. 1719 v k.ú. Čeľovce. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny sú prestarlé a svojim vzrastom a polohou znemožňujú výstavbu oplotenia.

žiadosť doručená: 17.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.