Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/002996

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a priemyselných hnojív
žiadateľ: Tomáš Szabó, Kostolná 103/7, 076 34 Ladmovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív na poľnohospodárskych blokoch v k.ú. Viničky, Ladmovce.

žiadosť doručená: 15.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru