Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/002995

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie zvierat
žiadateľ: Tomáš Szabó, Kostolná č. 103/7, Ladmovce 076 34
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie zvierat v k.ú. Ladmovce na parcelách č. 1427/1, 1299/33, 1299/34, 1299/35.

žiadosť doručená: 15.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru