Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2017/002739-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 264, 078 01 Veľké Ozorovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 40 ks drevín druh topoľ sp., a 200 m2 krovitého porastu, rastúcich na parcelách CKN č. 826/1 a 1020/1 v k.ú. Veľké Ozorovce. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny sú v zlom zdravotnom stave a predstavujú riziko vyvrátenia.

žiadosť doručená: 09.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.