Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/002520-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mikuláš Takács, 076 84 Poľany 140
predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 460 ks drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcelách č. 1353,1354,1357,1358/1,1358/2,1361,1362,1365,1366,1369,1370,1375,1376,1379,1380,1383,1384/1,1384/2,1388,1389,1392,1393,1398,1399,1404,1409,1410,1416,1417,1422,1423,1428,1433,1434,1439,1440,1445,1446,2056,2057,2062,2063,2068,2073, 2079,2080,2085,2088,2090,2091,2097,2098,2102,2103,2106,2107,2111,2112,2117,2118,2123,2124,2129,2130,2135,2136,2141,2142,2147,2148,2153,2154,2159,2160,2165,2166,2171,2172,2177,2178,2183,2184,2189,2190,2195,2196,2199,2200,2204,2205,2210,2211,2216,2217,2222,2223,2234,2235,22402241,2246,2247,2252,2253,2258,2259,2264,2265,2270,2271,2276,2277,2282,2283,2288,2289,2294,2295,2300,2301,2306,2307,2312,2313,2318,2319,2324,2325,2331,2332,23402341,2342,2478,2481,2482,2485,2486,2489,2490,2493,2494,2497,2498,2501,2502,2505,2506,2509, 2510,2513,2514,2517,2518,2521,2522,2525,2526,2529,2530,2532,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378 k.ú. Poľany. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny sú prerastené, suché, a ich tienenie pôsobí na veľkosť úrody.
žiadosť doručená: 03.02.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.