Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2017/002401

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Nafta a.s., Votubova 1, 821 09 Bratislava
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub krovitých porastov v celkovom množstve 600 m2, rastúcich na parcelách EKN č. 136, 161 k.ú. Kapoňa. Dôvodom žiadosti je, sprejazdnenie panelovej cesty.
žiadosť doručená: 03.03.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru