Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV OSZP-2017/002351

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Mgr. Oliver Pokol, Petófiho 1184/17, 077 01 Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 20 ks drevín druh dub sp., buk sp., rastúcich na parcele CKN č. 2/2 v k.ú. Zatín. Dôvodom žiadosti je ohrozenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa po parcele.

žiadosť doručená: 31.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru