Vytlačiť Poslať stránku

OU-TV-OSZP/2017/0021578

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 65 Cejkov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 22 ks drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcelách EKN č. 1898, 1899, 1900,1901 k.ú. Cejokv. Dôvodom žiadosti je petícia obyvateľov obce z dôvodu šíriacich sa alergénov.

žiadosť doručená: 26.01.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru