Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/012257

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Rudolf Molnár, Dolná 200, 076 14 Michaľany
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 3 ks v druhovej skladbe dub, agát, rastúcich na parcele č. 398/6 v k.ú. Byšta. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín, taktiež majiteľ plánuje výstavbu chatky.

žiadosť doručená: 05.12.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.

 

Ing. Stanislav Bogdányi

vedúci odboru