Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2016/012027-2

 

Vec : Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. OU-TV-OSZP-2015/009894-12 zo dňa 08.12.2015 - predĺženie výkonu činnosti povolenej týmto rozhodnutím.
žiadateľ: JUGAST s.r.o., Dobšinského 3, 040 01 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím č. OU-TV-OSZP-2015/009894-12 zo dňa 08.12.2015 na parcelách EKN č. 1424, 1139/1 v k.ú. Veľké Ozorovce a na parc. EKN č. 2763, 1440 v k.ú. Zemplínska Teplica o rok , t.j. do 31.12.2017.

žiadosť doručená: 25.11.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.