Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2016/011971-2

 

Vec : Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. OU-TV-OSZP-2016/000055-5 zo dňa 14.01.2016
žiadateľ: Obec Kravany, Potočná 1/6, 076 61 Kravany
predmet žiadosti: Žiadosť o doplnenie ďalšieho druhu drevín určených na náhradnú výsadbu a to k určenej druhovej skladbe lipa, topoľ, jelša, dub, smrek, borovica – rozšíriť o druh tuja sp., na parc č. 1, 208/1, 209/1, 209/2, 251/1, 251/2, 251/4 a 257v k.ú. Kravany.

žiadosť doručená: 24.11.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.