Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/011884-2

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 50 ks drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcelách EKN č. 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1084/2 k.ú. Vojka. Dôvodom žiadosti je realizácia ovocného sadu .

žiadosť doručená: 21.11.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru