Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/010994-2

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Slivník, Hlavná 9, 076 12 Slivník
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 400 m2 krovitého porastu, rastúceho na parcele CKN č.870/3 v k.ú. Slivník. Dôvodom výrubu je vyčistenie pozemkov pozdĺž obecnej cesty za účelom jej priechodnosti pre osobné vozidlá a poľnohospodárskej techniky..

žiadosť doručená: 25.10.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.