Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/010459

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Pavol Molnár, Obchodná 373/1, 0765 64 Zemplínska Teplica
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 25 ks drevín druh čerešňa, vŕba, hruška, topoľ sp., rastúcich na parcele EKN 2024/1 (CKN č. 1022/1, 1022/2,1022/3) v k.ú. Zemplínska Teplica. Dôvodom žiadosti je obnova a revitalizácia územia.

žiadosť doručená: 10.10.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru