Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2016/010125-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ladislav Tudós, Hemerková 24, 040 23 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 5 ks v druhovej skladbe dub sp; rastúcich na parcele č. 391 v k.ú. Byšta. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny
ohrozujú ich bezpečnosť a majetok.

žiadosť doručená: 30.09.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.