Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/009287-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: TOPAGRO s.r.o., 076 62 Parchovany 166
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 40 ks drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcelách č. 1332 a 1333 v k.ú. Parchovany. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny sú prestarnuté, spôsobujú problémy pri užívaní pozemkov a zároveň dochádza k poškodzovaniu poľnohospodárskej techniky.

žiadosť doručená: 31.08.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.