Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-TV-OSZP-2016/008014-2

  

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Milan Karľa, Stakčínska 2936, Snina 06901
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín druh topoľ sp., rastúcich na parcelách CKN č. 4712/1, č. 4712/2, č. 4713, č. 4850, č. 4843/1, č. 4844, č. 4927, č. 4931a EKN č. 8579/17, č. 8592/1, č. 8590/17, č. 8581/9, č. 8601/1, č. 8601/2, č. 8689, č. 8418/1 k.ú. Trebišov ďalej EKN č. 423/16, č. 469, č. 434, č. 447/19, č. 425, č. 426, č. 438, č. 439, č. 440, č. 441, č. 547, č. 548, č. 549, č. 550, č. 551/1, č. 559, č. 560, č. 442/1, č. 445/2, č. 552, č. 555 k.ú. Božčice ďalej EKN č. 534, č. 540/4, č. 539/22, č. 539/23, č. 539/24, č. 539/25, č. 539/26, č. 539/27, č. 539/28, č. 535/1, 535/2, č. 540/1 v k.ú. Čerhov. Ako dôvod žiadosti žiadateľ uvádza, že stromy sú prestarlé a ohrozujú poľnohospodársku pôdu.

žiadosť doručená: 15.07.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk