Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/005728-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Nándor Kanda, Hlavná 29, 076 34 Zemplín
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 30 ks v druhovej skladbe topoľ sp., vŕba sp; osika sp; a náletových krovitých porastov o výmere 1500 m2 rastúcich na parcelách č. 396/30, 396/31, 396/64 v k.ú. Zemplín. Dôvodom výrubu je vyčistenie parciel za účelom ich využívania a uvedenia do pôvodného stavu.

žiadosť doručená: 29.04.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.