Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/005052-4

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ing. Ernest Trella, Staničná 102/36, 076 35 Somotor
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 880 ks v druhovej skladbe slivka sp a marhuľa sp; a náletových krovitých porastov o výmere 35 000 m2 rastúcich na parcele č. 541/2 v k.ú. Somotor. Dôvodom výrubu je likvidácia ovocného sadu vysadeného v rokoch 2000-2004.

žiadosť doručená: 12.05.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.