Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/004018-2

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Boľ, Hlavná 216/41, 076 53 Boľ
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 19 ks drevín druh smrek sp., orech sp; agát ssp; borovica sp; rastúcich na parcelách EKN č. 805/1, 97/1 k.ú. a CKN č. 278/1 k.ú. Boľ. Dôvodom žiadosti je zlý zdravotný stav drevín ohrozujúci zdravie alebo škody na majetku, výstavba nového oplotenia pozemkov.

žiadosť doručená: 11.03.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk